You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
 • Количка:
 • Вашата количка е празна!

0

Политика за поверителност

 1. Администратор на личните данни

  Блуми Блум Декор ЕООД с ЕИК: BG205599043 , адрес: гр. София Левски V, Bl.44 ел. поща: info@chromabymell.com, тел./факс: 088 998 3017 („Администратор на личните данни“) обработва лични данни на физически лица („субекти на данни“) в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) (GDPR) и Закона за защита на личните данни. Съгласно Общия регламент, лични данни е всяка информация, която се отнася до физическо лице и чрез която то може да бъде пряко или непряко идентифицирано. Обработване на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

 2. Физически лица, чиито лични данни се обработват от дружеството

  Във връзка с предоставяните от Блуми Блум Декор ЕООД обработва лични данни относно следните субекти на данни: - Физически лица, контрагенти или потенциални контрагенти на дружеството - клиенти и доставчици на стоки и услуги, съответно техни служители.

 3. Цели на обработване

  Дружеството обработва лични данни на своите клиенти, включително на техни служители, за следните цели: (а) Предоставяне на технически и дигитални услуги в изпълнение на договор; (б) Защита на легитимни интереси на дружеството, включително: - Осигуряване на нормалното функциониране, поддръжката и сигурността на системите на дружеството; - Осъществяване на комуникация с клиентите, включително по електронен път; - Осъществяване и закрила на правата и законните интереси на дружеството, включително и по съдебен ред. (в) Изпълнение на законовите задължения на дружеството и изпълнение на разпореждания компетентни държавни или съдебни органи.

 4. Правни основания за обработване

  Дружеството обработва лични данни единствено при наличие на някое от алтернативните правни основания по Общия регламент и по-специално: (а) Изпълнение на договор, включително преддоговорните отношения преди сключването му; (б) Законови задължения, приложими спрямо дружеството; (в) Легитимните интереси на дружеството, доколкото те имат преимущество над интересите или основните права и свободи на субектите на данни; (г) Свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие на субекта на данните. Вече даденото съгласие може да бъде оттеглено от лицето по всяко време по същия начин, по който е било предоставено.

 5. Евентуални последствия, ако не бъдат предоставени личните данни

  OВ случай, че клиентът не предостави изискуемата информация, включително необходимите лични данни, дружеството няма да може да сключи договор с него, съответно няма да може да предостави исканата услуга.

 6. На кого се предават или разкриват личните данни

  Личните данни на клиентите на дружеството се предоставят на: - Търговски дружества, предоставящи счетоводни услуги и информационно поддържане на IT системите на дружеството, в качеството на обработващи лични данни; - Други компетентни публични органи в изпълнение на задължение, предвидено в закона.

 7. Срок на съхранение на личните данни

  Личните данни на контрагентите на дружеството се съхраняват за срок от 5 години от приключването на съответния договор в съответствие с общата погасителна давност по Закона за задълженията и договорите. Личните данни, съдържащи се в счетоводни документи, се съхраняват в сроковете по чл. 12 от Закона за счетоводството.

 8. Сигурност на личните данни

  Личните данни на контрагентите на дружеството се съхраняват за срок от 5 години от приключването на съответния договор в съответствие с общата погасителна давност по Закона за задълженията и договорите. Личните данни, съдържащи се в счетоводни документи, се съхраняват в сроковете по чл. 12 от Закона за счетоводството.

 9. Права като субектите на данните

  Всяко физическо лице, чиито данни се обработват от дружеството, има следните права: - право на достъп до личните му данни, включително да получи копие от тях; - право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни; - право на изтриване на лични данни, които се обработват без правно основание; - право на ограничаване на обработването - при наличие на правен спор между дружеството и лицето до неговото решаване или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; - право на възражение - по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес. В съответствие със Закона за защита на личните данни, посочените по-горе права могат да се упражнят чрез подаване на писмено заявление на място в офиса на Блуми Блум Декор ЕООД. Заявление може да бъде отправено и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Заявлението се отправя лично от субекта на данни или от изрично упълномощено от него лице.

 10. Защита на правата на субектите на данните

  В съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), всяко физическо лице, което счита, че правото му на защита на личните му данни е нарушено, може да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, интернет страница: https://www.cpdp.bg/.